MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ BLACHARZ SAMOCHODOWY

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Uczeń:
1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
2) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego; wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
3) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
4) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych; wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
5) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych .

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Uczeń:
1) rozróżnia techniki kształtowania blach; wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych; planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
2) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych i czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;
3) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
4) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego: wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów.