MURARZ – TYNKARZ (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4)

MURARZ – TYNKARZ

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych; wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
2) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie; dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw i mieszanek betonowych; sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
2) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
3) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.