DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji w Technikum nr 4 i Branżowej Szkole I stopnia nr 4:

Nabór elektroniczny rozpocznie się 17 maja 2021 r. i odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej slaskie.edu.com.pl

 • 17 maja – 21 czerwca 2021 (do godz.15:00) – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 • 17 maja – 26 lipca 2021 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 25 czerwca – 14 lipca 2021 (do godz. 15:00) – termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenia nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 • 22 lipca 2021 (godz. 9:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 23 – 30 lipca 2021 (do godz. 15:00) – potwierdzenie przez rodzica/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu**.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 • 2 sierpnia 2021 (godz. 9:00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do 23 sierpnia 2021  (postępowanie uzupełniające).

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. poz. 493 ze zm.)
 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza w formie elektronicznej szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznym, wskazując wg preferencji trzy wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych na świadectwie za:
  a) ocenę z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki (wszystkie typy szkół), dodatkowo: geografia/biologia – dla technikum; technika – dla branżowej szkoły I stopnia,
  b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  c) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach  wymienionych w tabeli,
  d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  e) wyniki egzaminu  zewnętrznego, przeliczone według określonych zasad (patrz tabela poniżej).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki, potwierdza wolę uczęszczania
  do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 6. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.


Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktykę
(ZAWODOWĄ I PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU)!

 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.
 • Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.
W roku szkolnym 2021/2022 planujemy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Technikum – 5 lat nauki
– technik logistyk
– technik eksploatacji portów i terminali
– technik operacyjnych służb lotniczych
– technik mechatronik
– technik automatyk
– technik nagrań

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  – 3 lata nauki

 • magazynier – logistyk
 • automatyk
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • operator cnc
 • mechatronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • murarz –tynkarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • krawiec.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia

Plik pdf do pobrania