TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TerminInformacja
15 czerwca – 10 lipca 2020Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7.30 do 14.30.
Po złożeniu podania otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie z którą szkoła ma podpisaną umowę. Skierowanie należy odebrać w sekretariacie szkoły do 14 sierpnia 2020.
26 czerwiec – 10 lipca 2020Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
31 lipca – 4 sierpnia 2020Uzupełnij wniosek o zaświadczenie z wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Istnieje możliwość zmiany Twojego wniosku o przyjęcie, w tym możliwa jest zmiana szkół, do których chcesz kandydować.
12 sierpnia 2020Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez szkołę. Na stronie slaskie.edu.com.pl lub na stronie internetowej naszej szkoły możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś zakwalifikowany.
13 – 18 sierpnia 2020Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli wcześniej złożyłeś tylko kopie).
Dostarcz do szkoły zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych