MAGAZYNIER-LOGISTYK (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4) 432106

MAGAZYNIER-LOGISTYK

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji – Obsługa magazynów:
1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;
3) obsługiwania programów magazynowych;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy logistyki,
 • zabezpieczanie majątku,
 • język angielski zawodowy,
 • przechowywanie zapasów.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym :

 • obsługa klienta i kontrahenta,
 • przyjmowanie i wydawanie zapasów,
 • organizacja pracy magazynu.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.