TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 315406

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH  315406              

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TLO.02.  Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

CELE KIERUNKOWE ZAWODU:

Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej:

 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
 • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym;
 • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych;
 • współdziałania ze służbami żeglugi powietrznej;
 • współpracy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym ochrony portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski,
 • język angielski, niemiecki,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • GDD – kompetencje personalne,
 • religia.
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język angielski zawodowy,
 • podstawy lotniskowych służb operacyjnych,
 • organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego,
 • organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym (kzp),
 • prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym (kzp),
 • realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej (kzp).

Rozwój branży

Dynamiczny rozwój branży lotniczej spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel pracujący w działach służb operacyjnych portów lotniczych jak i podmiotów współpracujących z lotniskami. W trakcie kształcenia w zawodzie technik operacyjnych służb lotniskowych uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego takich jak: prowadzenie działań monitorowania infrastruktury portu lotniczego, prowadzenia działań operacyjnych, prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia zgodnie z procedurami portu lotniczego.

ZS nr 4 od 1.03.2019 r. współpracuje z Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych.

Cele działania Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych :

1. Ciągłe podwyższanie jakości kształcenia w zawodach lotniczych.

2. Osiąganie wysokich standardów wyposażenia pracowni, laboratoriów oraz pozostałych pomieszczeń, w których realizowany jest proces edukacyjny w zawodach lotniczych.

3. Wypracowywanie stanowiska, w sprawie zgłaszania projektów zmian do obowiązujących przepisów prawa, regulujących działalność technicznych szkół lotniczych.

4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju technicznych szkół lotniczych.

5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,

6. Integracja młodzieży i nauczycieli technicznych szkół lotniczych.

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej edukacji lotniczej.

8. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji lotniczej.

9. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjno-technicznej.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: porty lotnicze oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)