Technik eksploatacji portów i terminali 333106

TECHNIKUM – 5- LETNI OKRES NAUCZANIA

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI   333106

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.02 oraz SPL.03.

W zakresie kwalifikacji – Obsługa podróżnych w portach i terminalach:

 • organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach.

W zakresie kwalifikacji – Obsługa ładunków w portach i terminalach:

 • organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach;
 • organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

Absolwent technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali po zdaniu egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach, otrzymuje dyplom zawodowy technika eksploatacji portów i terminali.

Technik eksploatacji portów i terminali może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik obsługi naziemnej portu lotniczego
 • stewardessa lub steward
 • pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego i morskiego
 • pracownik kasy biletowej
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • logistyk
 • spedytor
 • magazynier
 • operator  urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice, żurawie (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)

Na zwiększenie szanse zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej będą miały wpływ ukończone kursy w zakresie:

 • obsługi komputera,
 • obsługi wybranych programów magazynowych,
 • metod kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych,
 • operatora wózków jezdnych,
 • operatora suwnicy,
 • operatora żurawia,
 • obsługi kas fiskalnych,
 • prawa jazdy kategorii B i C1,
 • języków obcych,
 • pedagogicznym,
 • wykonywania czynności magazynowych.

Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach absolwent może ubiegać się o pracę w portach lotniczych oraz morskich a także na dworcach kolejowych oraz autobusowych w zawodach związanych z obsługą podróżnych, czyli jako np. obsługa naziemna, stewardessa/ steward, obsługa kasowa, pracownik biura podróży czy też dyżurny ruchu. 

Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach absolwent może ubiegać się o pracę w portach lotniczych oraz morskich a także na terminalach kolejowych oraz kolejowo-drogowych w zawodach związanych z obsługą ładunków, czyli jako np. spedytor, logistyk, magazynier, sztauer, a po uzupełnieniu kwalifikacji o odpowiednie uprawnienia także jako obsługa urządzeń transportu bliskiego (suwnica, żuraw, czy też wózek jezdniowy).

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: terminale przeładunkowe, terminale kontenerowe, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne, porty lotnicze, morskie, wodne śródlądowe, terminale samochodowe i kolejowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski,
 • język angielski,
 • język francuski / niemiecki,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • religia,
 • GDD – kompetencje personalne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające:

 • język angielski.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język angielski zawodowy,
 • prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach,
 • organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach,
 • podstawy eksploatacji portów i terminali.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach (kzp),
 • organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach (kzp),
 • organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach (kzp).

ZS nr 4 od 1.03.2019 r. współpracuje z Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych.

Cele działania Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych :

1. Ciągłe podwyższanie jakości kształcenia w zawodach lotniczych.

2. Osiąganie wysokich standardów wyposażenia pracowni, laboratoriów oraz pozostałych pomieszczeń, w których realizowany jest proces edukacyjny w zawodach lotniczych.

3. Wypracowywanie stanowiska, w sprawie zgłaszania projektów zmian do obowiązujących przepisów prawa, regulujących działalność technicznych szkół lotniczych.

4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju technicznych szkół lotniczych.

5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,

6. Integracja młodzieży i nauczycieli technicznych szkół lotniczych.

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej edukacji lotniczej.

8. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji lotniczej.

9. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjno-technicznej.

W szkole nauczysz się:

 • organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 • obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach
 • podstaw marketingu
 • poznasz akty prawne dotyczące portów, terminali i lotnisk,
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali
 • posługiwania się fachowym słownictwem.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI.

Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.